Svenska BröstcancerGruppen startades som en planeringsgrupp för samarbete kring bröstcancerstudier i slutet av 1970-talet. Upprinnelsen var att en grupp kliniska forskare ville undersöka möjligheten att göra en studie som jämförde bröstbevarande kirurgi med mastektomi. Studien iscensattes aldrig, men man tog ett beslut att en representant från varje sjukvårdsregion skulle fortsätta mötas för att diskutera möjliga samarbeten i klinisk bröstcancerforskning. Olle Wiklander var den förste ordföranden. Övriga viktiga personer i gruppens historia var Arne Wallgren, Knut Aspegren, Lars Risholm, Lars-Gunnar Larsson, Lars-Erik Rutqvist, Bo Nordensköld, Lars Holmberg och Stefan Rydén. I början av 1980-talet utvidgades gruppen med att varje onkologiskt centrum utsåg en kirurg och en onkolog att vara ledamöter. 1984 startade den första storskaliga studien på gruppens initiativ, nämligen en jämförelse mellan adjuvant behandling med Tamoxifen i två år respektive 5 år postoperativt.

Omkring 1985 tog gruppen ett viktigt initiativ för att arbeta fram ett centrum för kliniska prövningar i Sverige. Ett sådant centrum kom inte till stånd men resultatet blev en högre statistiktjänst i Cancerfondens regi, en tjänst som sedan varit till mycket stort stöd för utvecklingen av kliniska studier i Sverige. Sedan slutet på 1980-talet har flera studier tillkommit som ett resultat av diskussioner inom gruppen och i ökande utsträckning har studierna blivit nationella. Som exempel på studier som utgått från gruppen och som engagerat minst två sjukvårdsregioner kan nämnas:

  • Strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi för ductal cancer in situ
  • Strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi för invasiv bröstcancer utan lymfkörtelmetastser
  • Utvärdering av värdet av adjuvant kemoterapi till nodnegativa högriskpatienter
  • Högdos cytostatikabehandling med benmärgstöd jämfört med doseskalerad cytostatikabehandling som adjuvant behandling till patienter med bröstcancer och mycket hög risk för återfall
  • Utvärdering av hormonell substitutionsterapi hos tidigare bröstcancerbehandlade kvinnor
  • Utvärdering av effekten att undvika axillarutrymning hos patienter med primärtumör <1 cm och låg risk för återfall
  • Värdet av individanpassad cytostatikabehandling kontra standardiserad dosering av adjuvant terapi för bröstcancer

Flera av dessa studier pågår fortfarande. Se även rubriken pågående och avslutade studier.

SweBCG har genom åren i allt ökande omfattning blivit en internationellt erkänd samarbetspartner i det globala bröstcancersamarbetet och vi tillfrågas ofta om studiedeltagande. För närvarande arbetar gruppen förutom att mejsla ut protokoll på studier på att försöka finna snabbare vägar för att ta ställning till och aktivera studier, för detta finns nu en studieprotokollkommitté tillsatt. År 2000 togs ett viktigt steg för en ännu bättre nationell samordning då gruppen presenterade den första upplagan av ett nationellt vårdprogram. Sedan 2003 har SweBCG ordnat State of the Art symposier vartannat år för intresserad vårdpersonal.